IDOC List

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finner du information om: Vad Strattera är och vad det används för Vad du behöver veta innan du tar Strattera Hur du tar Strattera Eventuella biverkningar Hur Strattera ska förvaras Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Vad Strattera är och vad det används för Strattera, Modafinil innehåller atomoxetin och används för att behandla uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (ADHD). Det används hos barn från 6 års ålder hos ungdomar hos vuxna Det används endast som en del i ett helt behandlingsprogram av sjukdomen som även innefattar behandling som inte involverar läkemedel, såsom samtal och beteendeterapi. Läkemedlet är inte för behandling av ADHD hos barn under 6 år eftersom det inte är känt om behandlingen fungerar eller är säker för dessa personer. Hos vuxna används Strattera för att behandla ADHD när symtomen är mycket besvärande och påverkar ditt jobb eller sociala liv och när du haft symtom av sjukdomen som barn. Hur fungerar det Strattera ökar mängden noradrenalin i hjärnan. Noradrenalin är en signalsubstans som finns naturligt och som ökar uppmärksamhetsförmågan och minskar impulsivitet och hyperaktivitet hos patienter med ADHD. Strattera hjälper till att kontrollera ADHD-symtomen. Detta läkemedel är inte centralstimulerande och är därför inte beroendeframkallande. Det kan ta några veckor efter det att du börjat ta läkemedlet innan läkemedlet når full effekt. Om ADHD Barn och ungdomar med ADHD upplever att det är: svårt att sitta still och svårt att koncentrera sig Det är inte deras fel att de inte kan göra detta. Många barn och ungdomar har svårt för dessa saker, men med ADHD kan detta skapa problem i vardagen. Barn och ungdomar med ADHD kan ha svårigheter med inlärning och att göra läxor. De upplever att det är svårt att uppföra sig hemma, i skolan eller på andras platser. ADHD påverkar inte intelligensen hos barn och ungdomar. 2. Vad du behöver veta innan du tar Strattera Ta INTE Strattera om du - är allergisk mot atomoxetin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) - under de senaste 14 dagarna har tagit ett läkemedel som tillhör gruppen monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). MAO-hämmare används bland annat för att behandla depression och andra psykiska problem. Samtidigt intag av Strattera och en MAOhämmare kan orsaka allvarliga biverkningar eller vara livshotande. Minst 14 dagar måste ha förflutit efter avslutad behandling med Strattera innan du kan börja ta en MAO-hämmare - har en ögonsjukdom som kallas glaukom med trång kammarvinkel (förhöjt tryck inne i ögat) - har allvarliga problem med hjärtat, som kan påverkas av en ökning av hjärtfrekvensen och/eller blodtryck, eftersom det kan vara en effekt av Strattera - har allvarliga problem med blodkärlen i hjärnan - som en stroke, svullnad och försvagning av en del av ett blodkärl (aneurysm) eller förträngning eller blockering av blodkärl - har en tumör i binjuren (feokromocytom). Ta inte Strattera om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Strattera. Detta eftersom att Strattera kan förvärra dessa problem. Varningar och försiktighet Både vuxna och barn bör vara medvetna om följande varningar och försiktighetsåtgärder. Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Strattera om du har: - tankar om att ta ditt liv eller försöker ta ditt liv - hjärtproblem (inklusive hjärtfel) eller ökade hjärtslag. Strattera kan öka din hjärtfrekvens (puls). Plötslig död har rapporterats hos patienter med hjärtfel - högt blodtryck. Strattera kan orsaka förhöjt blodtryck - lågt blodtryck. Strattera kan orsaka yrsel eller svimning hos personer med lågt blodtryck. - problem med plötsliga förändringar av blodtrycket eller hjärtfrekvensen. - hjärt-kärlsjukdom eller har haft stroke - leverproblem. Du kan då behöva en lägre dos - psykotiska symtom inkluderande hallucinationer (höra röster eller se saker som inte finns), tro på saker som inte är sanna eller vara misstänksam - mani (känna sig upprymd och exalterad, vilket orsakar ovanligt beteende) och agitation (en känsla av att vara både kroppsligt orolig och psykiskt upphetsad) - aggressiva känslor - ovänliga och arga (fientliga) känslor - epilepsi eller har haft krampanfall av någon annan orsak. Strattera kan eventuellt öka risken för krampanfall - annat humör än vanligt (humörsvägningar) eller känner dig väldigt olycklig - svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller att du upprepar ljud och ord. Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av ovanstående stämmer in på dig innan du börjar behandlingen. Detta eftersom Strattera kan förvärra dessa problem. Din läkare kommer att vilja följa upp hur läkemedlet påverkar dig. Undersökningar som din läkare kommer att göra innan du börjar ta Strattera Dessa undersökningar är för att avgöra om Strattera är rätt läkemedel för dig. Din läkare kommer att mäta - ditt blodtryck och hjärtfrekvens (puls) innan och under tiden du tar Strattera - din längd och vikt om du är ett barn eller tonåring under tiden du tar Strattera. Din läkare kommer att prata med dig om: - andra läkemedel som du tar - om det finns någon i släkten som dött en plötslig oförklarlig död - andra medicinska problem (så som hjärtproblem) som du eller någon i din släkt har.

Welcome to the new version of the UO idoc finder. If you have any questions or complications using the UI please let the developer know @ ICQ: 702324843. New updates are coming soon!

- - Show All
3077 Living
E: Fairly
Found: 2022-01-18 19:31:55
18x18
Atlantic
Fel
8997 Iron Shiekh
E: Fairly
Found: 2022-01-18 19:31:26
Castle
Atlantic
Fel
8996 U Haul Sales
E: Fairly
Found: 2022-01-18 19:04:19
Castle
Atlantic
Tram
8535 Best Prices ^^
E: Somewhat
Found: 2022-01-18 19:02:39
Atlantic
Tram
8995 Sapph's Crib
E: IDOC
Found: 2022-01-18 18:19:12
Atlantic
Tram
8994 An Unnamed House
E: Greatly
Found: 2022-01-18 18:15:12
Atlantic
Tram
8993 An Unnamed House
E: Somewhat
Found: 2022-01-18 18:13:09
Atlantic
Tram
8992 Case De Blanko
E: IDOC
Found: 2022-01-18 18:12:22
Atlantic
Tram
8991 An Unnamed House
E: Greatly
Found: 2022-01-18 17:32:35
Atlantic
Malas
8990 ``18x16 El G
E: IDOC
Found: 2022-01-18 16:26:30
18x18
Atlantic
Malas
8352 Miner's Retreat
E: IDOC
Found: 2022-01-12 19:38:21
Atlantic
Fel

About To Fall:

Q: How long after a house goes idoc does it fall?
A: The second a house goes from greatly to idoc a 5 hour timer starts. Every 5 hours it will have a chance to fall until the 15th hour in which it will fall no matter what.

Q: What happens if the house changes to Owned By OSI?
A: Idocs of BANNED players: When the house goes idoc, on the fifth hour it will refresh to Like new and say Owned by OSI, and the idoc cycle will repeat.

Q: How long after the idoc can place a house?
A: Exactly 30 minutes after the house falls there is a chance to place and then every 15 minutes after that is another chance that placing will become available.

Q: How do I loot items that were on high floors?
A: If you stand a few tiles directly below the item at the correct distance it will become dragable. (the higher the item the further down from it you should go before trying to take)